Vedtægterne for Syddansk Akademisk Jagtforening

Godkendt ved generalforsamling d. 1/4 2014

§ 1 Foreningens navn er ”Syddansk Akademisk Jagtforening”.

§ 2 Foreningens hjemsted er Syddansk Universitet Odense, til enhver tid gældende adresse.

§ 3 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

Stk. 2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 3 Medlemmer af foreningen hæfter ikke for forpligtelser indgået af foreningen.

§ 4 Foreningens formål er i videst muligt omfang, at samle studerende og ansatte på Syddansk Universitet Odense, omkring jagten og dennes etiske og forsvarlige udførsel.

Stk. 2. Foreningens særlige mål er:

1. At gøre det muligt for unge jægere at gå på jagt

2. At udbrede forståelse og indsigt blandt unge for jagten

3. At hjælpe unge som kunne tænke sig, at vide mere om jagt generelt, eller ønsker selv at erhverve jagttegn

4. At danne et socialt sammenhold for unge med interesse for jagten

Stk. 3. Foreningens formål er endvidere at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

§ 5 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, der er studerende eller ansat ved Syddansk Universitet Odense. Personer udenfor denne personkreds kan undtagelsesvis optages, hvis bestyrelsen enstemmigt godkender dette.

Stk. 2. Jagttegn er ikke et krav.

§ 6 Ved indmelding, skal der forevise gyldigt studiekort, eller anden legitimation for at man er enten, studerende ved Syddansk Universitet eller ansat herved.

§ 7 Færdiggørelse af uddannelsen medfører ikke, at medlemskabet af foreningen skal ophøre.

§ 8 Generelforsamlingen er foreningens øverste organ. Generalforsamlingens beslutninger er bindende for foreningen.

Stk. 2 Generelforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal, hvis ikke andet er bestemt i vedtægterne.

§ 9 Alle medlemmer med gyldigt medlemskab på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kan deltage i generalforsamlingen med tale- og stemmeret.

Stk. 2 Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, jf. dog stk. 5.

Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Personvalg, vil dog altid skulle foregå skriftligt.

Stk. 5 Andre afstemninger end beslutninger om personvalg, kan foregå skriftligt eller på anden vis, hvis dette begæres af et stemmeberettiget medlem på generalforsamlingen.

§ 10 Indkaldelse til generalforsamlinger skal skriftligt meddeles alle medlemmer, tidligst 45 dage før og senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2 Af indkaldelse skal fremgå, mødested og mødetid.

Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, kan ske hvis 1/3 af foreningens medlemmer begærer dette.

Stk. 4 Varslingen til ekstraordinær generalforsamling er senest 7 dage før.

Stk. 5 Formanden og bestyrelsen har et fælles ansvar om, at der indkaldes behørigt til generalforsamlingen.

Stk. 6 Endelig dagsordenen for generalforsamlingen skal gøres tilgængelig for medlemmer senest 7 dage forinden afholdelse af generalforsamlingen.

§ 11 Bestyrelsen kan ved 2/3 deles flertal, beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, jf. § 12 stk. 5 for varsling.

Stk. 2 Beslutningen om indkaldelse, kræver ikke et bestyrelsesmøde. Men kan såfremt det være fordelagtigt, aftales ved hjælp af brev, eller elektronisk kommunikation.

§ 12 Den ordinære general forsamling skal afholdes i februar eller marts. Den endelige dato fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Dagsordenen skal som minimum lyde således:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
5. Generalforsamlingens godkendelse af regnskabet og beretning.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelse.
10. Eventuelt.

§ 13 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal forelægges for bestyrelsen, senest 8 dage forinden afholdelse.

Stk. 2 Der kan dispenseres for denne frist, i tilfælde af ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3 På generalforsamlingen kan kun behandles forslag, som er optaget på dagsordenen, medmindre flertallet, repræsenteret på generalforsamlingen, tillader et emne behandlet.

§ 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst 50% af bestyrelsen er til stede.

Stk. 2 Stemmelighed afgøres af formandens, eller i dennes fravær næstformanden, stemme.

§ 15 Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af to år. Suppleanter vælges for en periode af ét år.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen og består af følgende syv personer:

Formand

Næstformand

Kasserer

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Stk. 3 For bestyrelsesmedlemmer vælges der også af generalforsamlingen op til 3 suppleanter for disse.

Stk. 4 Bestyrelsen skal som minimum bestå af 5 og maksimalt 7 personer.

§ 16 Udtræder et medlem af bestyrelsen, overtager suppleanten, der på generalforsamlingen har fået flest stemmer, pladsen. Herefter er det bestyrelsen som træffer afgørelse, om en eventuel omordning af det interne arbejdsforhold.

Stk. 2 Afgår formanden, overtager næstformanden dennes funktion, suppleant indtræder som anført i § 16.

§ 17 Bestyrelsen kan afsættes, med vedtægtsændrings majoritet, jf. § 29. Afsættelse af bestyrelsen kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2 Forinden den i stk. 1 nævnte ekstraordinære generalforsamling afsluttes, skal der være valgt en ny bestyrelse.

Stk. 3 Trods det faktum at bestyrelsen er bekendt med, at denne vil blive afsat ved en ekstra ordinær generalforsamling, er denne fortsat forpligtet til at indkalde hertil. Sker dette ikke, anses bestyrelsen som frivilligt afgået.

§ 18 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden eller kassereren.

§ 19 Kontingents størrelse, bestemmes på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Stk. 2. Medlemsperioden følger kalenderåret. Udmeldelse skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

Stk. 3. Kontingent-indbetalingerne foregår via Danmarks Jægerforbund.

§ 20 Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent skal altid være i overensstemmelse med det gældende kontingent afDanmarks Jægerforbund.

§ 21 Foreningsmedlemmer kan optages som:

1. Ordinært medlem.
2. Ungdomsmedlem.

(Personer under 26 år. Et ungdomsmedlem overføres automatisk som ordinært medlem i det år, vedkommende fylder 26 år)

3. Seniormedlem.

(Personer kan 1. januar i det år, de når folkepensionsalderen optages/overføres som seniormedlem til et reduceret kontingent)

4. Ekstraordinært medlem.

(Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til et reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter, som de ordinære medlemmer)

5. Kursistmedlem.

(Personer kan optages som gratister i en afgrænset periode. Kursistmedlemmer kan dog ikke stemme på generalforsamlingen, eller optages i bestyrelsen)
7. Æresmedlem.
(Den enkelte forening indstiller æresmedlemmer og betaler kontingent for disse).

§ 21 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

§ 22 Foreningen må ikke optage gæld eller indgå i kreditlignende forhold

Stk. 2  I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra stk. 1, med vedtægtsændrings majoritet, jf. § 29.

Stk. 3 Beslutninger truffet efter stk. 1, skal godkendes af næstkommende generalforsamling.

§ 23 Foreningens formue, skal indestå på en konto, hvortil en meddelelse om fuldmagt kan meddeles om foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

Stk. 2 Kassereren må dog have en kontant beholdning, svarende til 5 gange 2 medlemmers kontingent.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ved enstemmighed, bemyndige kassereren til at lave transaktioner, via foreningens netbank. Såfremt der ikke er enighed i bestyrelsen, gives tilladelse til hver enkel transaktionved underskrift af formand og næstformand.

Stk. 4 Beslutning efter stk. 2, har gyldighed i perioden for den siddende bestyrelse. Ved nyvalg, skal beslutningen tages på ny.

§ 24 Kassereren må mod behørig dokumentation, i form af kvittering, udbetale dækning af foreningens udgifter.

Stk. 2 Beløb større end, 4 gange et enkelt medlems kontingent, skal have bestyrelses godkendelse.

Stk. 3 Godkendelse efter stk. 2 træffes med simpelt flertal. Det ansøgende medlem, deltager ikke i afstemningen.

§ 25 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

stk. 2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

stk. 4 Eksklusion i henhold til stk. 3 skal dogfor at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
§ 26 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
§ 27 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§ 28 Foreningens vedtægter er bindende for medlemmerne.

§ 29 Vedtægterne kan ændres hvis 2/3 af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for en vedtægtsændring.

§ 30 Der vælges blandt foreningens medlemmer 1 revisor. Denne vælges for en periode på et år, til den ordinære generalforsamling.

§ 31 Revisoren reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

Stk. 2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Stk. 3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

Stk. 4 Regnskabet skal godkendes af foreningens revisor, før den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 5 Regnskabet skal være til rådighed for revisoren senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

§ 32 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

§ 33 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.